Kavita Suri Spa

3 sur 5
  • Accepts Gift Cards:
  • Accepts WaySpa Gift Cards
33 Hazelton Avenue
Toronto, Ontario

416-961-3600/416-885-6117

www.kavitasuri.com
 

Welcome to Kavita Suri Spa